ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมนาระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 โครงการงานศึกษาสำรวจออกแบบท่าเรือต้นทาง (Home Port) สำหรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) บริเวณอ่าวไทยตอนบน กรุงเทพมหานคร