ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 2 โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการเพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่เฉพาะ เชียงใหม่-ลำพูน

          ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ของโครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่เฉพาะ (Area Based) เชียงใหม่-ลำพูน ระหว่างวันที่  14-22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ uhren replica สถานที่จัดงานประชุม หรือเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings (โดยมีขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากลิ้งก์   https://1th.me/djYoj ) กำหนดการประชุมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 จัดขึ้นในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-15.00 น.  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่    (ID สำหรับเข้าห้องประชุม 881 6016 8925 และรหัสห้องประชุม 081337)
หรือคลิก Join Zoom Meeting คลิก ⮞⮞ Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/88160168925?pwd=WnE4ZStmTk5RbUh3QTRGUzlNNWpnQT09

(เน้นกลุ่มเป้าหมายในอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอหางดง อำเภอสารภี อำเภอสันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่)

กลุ่มที่ 2 จัดขึ้นในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ID สำหรับเข้าห้องประชุม 840 0102 4964 และรหัสห้องประชุม 228664) หรือคลิก Join Zoom Meeting คลิก ⮞⮞ Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/84001024964?pwd=VFNkOFAvbWZNNm1KdllTSlV5WEQvZz09

(เน้นกลุ่มเป้าหมายในอำเภอแม่ริม อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอสะเมิง อำเภอสันทราย อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอเวียงแหง อำเภอพร้าว อำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่)

กลุ่มที่ 3 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (ID สำหรับเข้าห้องประชุม 825 1032 9773 และรหัสห้องประชุม 589791) หรือคลิก Join Zoom Meeting คลิก ⮞⮞ Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/82510329773?pwd=YkI3OUk1dzF0Rkg1TGhEK0N0b0tBdz09

(เน้นกลุ่มเป้าหมายในอำเภอเมืองลำพูน อำเภอบ้านธิ อำเภอแม่ทา อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน)

กลุ่มที่ 4 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (ID สำหรับเข้าห้องประชุม 813 3193 2207 และรหัสห้องประชุม 760633) หรือคลิก Join Zoom Meeting คลิก ⮞⮞ Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/81331932207?pwd=ZVQ0VkVPUVlwcktyWWIzTzZMU2U1Zz09

(เน้นกลุ่มเป้าหมายในอำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน)

กลุ่มที่ 5 จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-15.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (ID สำหรับเข้าห้องประชุม 876 0908 3513 และรหัสห้องประชุม 942311) หรือคลิก Join Zoom Meeting คลิก ⮞⮞ Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/87609083513?pwd=NW5xZGNVUTNHOXNSRlR5cmcxRm04dz09

(เน้นกลุ่มเป้าหมายใน อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ)

กลุ่มที่ 6 จัดขึ้นในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมมงคล เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (ID สำหรับเข้าห้องประชุม 879 3483 7498 และรหัสห้องประชุม 506627)

หรือคลิก Join Zoom Meeting คลิก ⮞⮞ Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/87934837498?pwd=V3R5QW0rWEJQT0tpa0hwVW5BczVBQT09

(เน้นกลุ่มเป้าหมายในอำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอฮอด อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่วาง อำเภออมก๋อย อำเภอสันป่าตอง อำเภอดอยหล่อ)